W dniach 14-15 listopada br. zostaną przeprowadzone wybory do Rady Pracowników w firmie Philip Morris Polska S.A.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A. rekomenduje na członków nowej Rady następujących kandydatów:

Rady pracowników działają na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzeniuz nimi konsultacji.

Kompetencje rady polegają przede wszystkim na dostępie do informacji na temat działalności firmy, jej sytuacji ekonomicznej, przewidywanych w tym zakresie zmian; informacji na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia a także zmian, które mogą doprowadzić do istotnych zmian w organizacji pracy. Ponadto rada prowadzi konsultacje, składa swoje opinie i powołuje ekspertów. Szczegóły funkcjonowania rady określa utworzony przez nią regulamin.

Rady pracowników powstają u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wybory rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek co najmniej 10% pracowników.

Ilość członków rady pracowników określa ustawa i przy zatrudnieniu powyżej 500 osób w skład rady wchodzi 7 osób.

Kandydować może każdy pracownik, który przepracował u danego pracodawcy co najmniej rok. Nie mogą kandydować kierownicy zakładów pracy, ich zastępcy, osoby zarządzające zakładem pracy, główny księgowy, radca prawny i pracownicy młodociani. Kandydaci do rady pracowników są zgłaszani na piśmie do komisji wyborczej mając poparcie co najmniej 20, gdy jest powyżej 100 zatrudnionych pracowników.

Wybory są ważne jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Jeżeli nie wzięło udziału w wyborach co najmniej 50 % pracowników, to po upływie 30 dni od dnia wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za ważne bez względu na ilość pracowników biorących w nich udział.

Kadencja rady trwa 4 lata. Członkowie rady objęci są ochroną przed zwolnieniem na czas trwania kadencji. Koszty związane z wyborami i działalnością rady finansuje pracodawca.

KM