Na przełomie listopada i grudnia 2015r. w Wilnie ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych) na zlecenie EKZZ (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych) zorganizował kolejną konferencję , na której omawiano stan BHP w środowisku pracy oraz przestrzeganie praw pracowniczych w krajach członkowskich UE . Szczególną uwagę poświęcono  na konferencji  państwom Europy środkowo-wschodniej, których przedstawiciele federacji związkowych byli głównymi uczestnikami. W drugiej części konferencji omawiano najbardziej skuteczne i efektywne narzędzia związków zawodowych mające na celu zapewnianie pracownikom jak najlepszych warunków BHP w środowisku pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych. Jednym z przedstawicieli federacji związkowej NSZZ ”Solidarność” był nasz kolega Józef Knapik , który przedstawił uczestnikom konferencji rolę i metodykę działania SIP(Społecznej Inspekcji Pracy) w zapewnianiu przestrzegania przez pracodawców praw pracowniczych i dbaniu o wysoki poziom BHP w środowisku pracy. Przedstawiciele pozostałych krajów(Litwa, Łotwa, Estonia, Holandia, Niemcy) oraz EKZZ z uwagą i dużym zainteresowaniem poznali zasady i metodykę działalności SIP w zakładach pracy w Polsce. Józek podkreślił, że skuteczność w działalności SIP jest możliwa dzięki jej ustawowemu umocowaniu, zaangażowaniu pracowników pełniących tę funkcję oraz ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi, które kierują ich działalnością.  Konkluzją konferencji były wnioski o wsparcie skierowane do EKZZ, mówiące o priorytetach w działaniach ZZ poszczególnych krajów jak również wskazanie wspólnych celów w których EKZZ powinien wspierać związki zawodowe na forum europejskim. Jednym z takich wniosków było właśnie działanie w krajach UE organizacji sprawującej realny i skuteczny społeczny nadzór nad warunkami pracy na wzór naszej SIP.