Współpraca Komisji ze związkami zawodowymi z innych fabryk PMI ma długą historię, jej początki sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zaczęło się od porozumienia z Węgrami z fabryki w Egerze. Niestety fabryka w tym pięknym mieście została szybko zlikwidowana.

Potem podobne porozumienia podpisane zostały z kolegami z Czech i z Rumunii. Zasadą współpracy były dwustronne spotkania dwa razy w roku. Od kilku lat zmieniła się formuła spotkań i liczba uczestników. Właśnie w dniach od 22 do 24 maja w Kłajpedzie na Litwie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z fabryk Philip Morris. Obok „Solidarności” z Krakowa uczestniczyli w nim koledzy z Litwy z Ukrainy oraz z Rumunii. Niestety nie mogli wziąć w nim udziału związkowcy z Czech i z Kazachstanu. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel światowej federacji związkowej IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association), która wspiera oddolne inicjatywy na szczeblu przedsiębiorstw.

Podczas dwudniowego spotkania omówione zostały najważniejsze problemy, z jakimimają do czynienia pracownicy i związki zawodowe w fabrykach reprezentowanych w Kłajpedzie. Wymieniono się informacjami i dobrymi praktykami, rozmawiano o sprawach bezpieczeństwa w pracy i sposobach skutecznego działania związków zawodowych. Ważnym wydarzeniem spotkania było podpisanie kolejnej umowy dotyczącej dalszej współpracy.

Umowa inspiruje do promowania i wspieranie wspólnych kampanii na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w miejscu pracy i wzajemnego wspierania się w sporach z pracodawcą. Porozumieniem jest budowaniem międzynarodowej sieci solidarności, które powinno podnieść efektywności wspólnych działańsiły związkowej, która przeciwstawi się ewentualnym naciskom i szantażowi ze strony pracodawcy. Porozumienie mówi też o regularnych kontaktach, szkoleniach, wymianie informacji i wspólnych działaniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Podczas spotkania była okazja porozmawiać z przedstawicielem IUF o próbach wyłączenia branży tytoniowej z Międzynarodowej Organizacji Pracy. Znalazł się też czas na zwiedzenie fabryki w Kłajpedzie. Litewscy gospodarze przyjęli uczestników spotkania niezwykle serdecznie, stworzyli doskonałe warunki do prowadzenia rozmów i wymiany doświadczeń. Wszyscy uczestnicy uznali, że istotnym celem na najbliższą przyszłość powinno być powiększenie obecnej grupy o kolejnych uczestników.

Red.