Koleżanki i Koledzy,

Jak pamiętacie, dnia 20. lutego 2020 roku PMI Service Center Europe sp. z o.o. przedstawiło Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philip Morris Polska S.A. informację dotyczącą zamiaru przeprowadzenia reorganizacji zatrudnienia, która pociągać będzie za sobą konieczność zwolnień grupowych w dziale Finansów SCE. Tym samym rozpoczął się proces konsultacji społecznych dotyczących zasad przeprowadzania zwolnień, przyznawania odpraw oraz świadczeń dodatkowych.

O przebiegu rozmów informowaliśmy członków naszego związku w trakcie ich trwania, a w szczególności podczas spotkania, które w tej sprawie zorganizowaliśmy w dniu 5. marca 2020 roku.

Dziś chcielibyśmy Was poinformować, że jako strona społeczna zawarliśmy z pracodawcą porozumienie zbiorowe dotyczące zasad rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zasad przyznawania odpraw, dodatkowych odpraw i dodatkowych odpraw w związku z dobrowolnym odejściem.

Początkowo, z ostrożnym optymizmem przyjęliśmy wstępną propozycję pracodawcy dotyczącą zasad przeprowadzania zwolnień grupowych, naliczania pakietów odpraw, a także dodatkowego wsparcia dla pracowników objętych restrukturyzacją zatrudnienia w spółce. Doceniliśmy jednak dobrą wolę pracodawcy wyrażoną poprzez przedłożenie wstępnych propozycji w dużej mierze zbieżnych z zasadami, jakie uzgodniliśmy w przeszłości przy przeprowadzaniu podobnych restrukturyzacji w innych spółkach PMI w Polsce.

Zgłosiliśmy jednak szereg uwag odnoszących się do założeń nowego modelu w dziale Finansów SCE, które według pracodawcy miałyby skutkować usprawnieniem i ujednoliceniem standardów dla procesów biznesowych. Nasze największe wątpliwości budził sam pomysł przekazania wybranych procesów biznesowych wykonawcom zewnętrznym. Nauczeni doświadczeniami dotyczącymi outsourcingu w obszarze produkcji, a w szczególności łańcucha dostaw, wyraziliśmy głębokie wątpliwości, czy taka forma reorganizacji nie jest działaniem jedynie pozornie poprawiającym efektywność biznesową i nie naraża firmy na większe koszty, bałagan organizacyjny a pracowników na zwiększające się obciążenie pracą w celu zrekompensowania niedoskonałości w wykonywaniu zadań przez dostawcę zewnętrznego.

Zwróciliśmy uwagę na nieprecyzyjne kryteria doboru pracowników do zwolnień w wypadku, gdyby ilość osób zainteresowanych dobrowolnym odejściem nie wyczerpała założonej liczby 160 osób. Postulowaliśmy również zastosowanie szczególnego podejścia do osób, które z racji wieku bądź sytuacji socjalnej miałyby większą trudność w znalezieniu alternatywnego zatrudnienia. Zaproponowaliśmy, aby osoby w trudniejszej sytuacji miały możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej. Ponadto przypomnieliśmy wszelkie zgłaszane przez nas w przeszłości zastrzeżenia dotyczące efektywności i obiektywizmu procesu oceny MAP, który miałby stanowić jedno z kryteriów doboru do zwolnień.

Wątpliwości naszego Związku budziła również sama idea zwolnień grupowych w obliczu trudności z zatrudnianiem specjalistów. Biorąc pod uwagę poziom rotacji pracowników, alternatywnym podejściem byłoby pozostawienie pracownikom pełnej dobrowolności rozwiązania stosunku pracy z równoczesnym zaabsorbowaniem tych, którzy postanowiliby skorzystać z propozycji przeniesienia na inne stanowisko. Wiadomym jest przecież od dawna, że doszkolenie pracownika, który już posiada znajomość procesów wewnętrznych firmy oraz wewnętrznej kultury pracy jest pewniejszą inwestycją niż poszukiwanie nowych pracowników na zewnątrz a następnie inwestowanie we wdrożenie ich do organizacji.

Wobec powyższego pozbywanie się zasobu w postaci wiedzy i doświadczenia wydaje się być działaniem raczej niekorzystnym z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nowy model zakłada również zatrudnienie wielu nowych pracowników.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wolę pracodawcy do uwzględnienia części spośród naszych postulatów, w szczególności w zakresie zasad naliczania pakietów odpraw i dodatkowej ochrony socjalnej. W rezultacie nasz Związek zdecydował się podpisać porozumienie z umiarkowanym zadowoleniem z osiągniętego kompromisu.

Jednakże niedługo po podpisaniu porozumienia Kierownictwo PMI, z uwagi na nadzwyczajną sytuację pandemiczną Covid 19, wstrzymało czasowo wszelkie reorganizacje, które miałyby skutkować zwolnieniem pracownika. Odbieramy taką postawę jako szlachetną i wysoce empatyczną wobec pracowników. Sami, jeszcze w trakcie trwania rozmów proponowaliśmy, aby pomimo zawarcia porozumienia ponownie rozważyć założenia reorganizacji procesów. Globalna pandemia Covid 19
z pewnością w znacznym stopniu zmieni otoczenie biznesowe wokół nas, a kierunek tych zmian jest trudny w aktualnej sytuacji do przewidzenia. Reorganizacja oparta na założeniach stworzonych przed nadejściem pandemii może zatem pociągnąć za sobą niekorzystne skutki dla firmy, ale również negatywne skutki społeczne.

Z racji misji, jaką pełni nasza organizacja związkowa, potencjalne skutki społeczne są przedmiotem naszej szczególnej troski. Położenie naszych pracowników pozostaje niezmiennie w centrum naszej uwagi i nadal będziemy apelować do pracodawcy o ponowne przeanalizowanie planów reorganizacji.

Liczymy na pozytywną odpowiedź, a w takim przypadku będziemy wspierać pracodawcę w dalszych działaniach.

KM