Sierpień to szczególny miesiąc w historii Polski. Bitwa Warszawska 1920 roku, Powstanie Warszawskie 1944 i powstanie „Solidarności” 1980 roku. Każde z tych wydarzeń miało swoją wagę, odegrało ważną rolę w historii Europy.

  Ogólnopolski strajk 1980 roku, zwieńczony podpisanym 31 sierpnia porozumieniem pomiędzy komitetem strajkowym a komisją rządową zmienił bieg historii. W konsekwencji tamtych protestów Polska jest krajem suwerennym, demokratycznym.

  Strajki rozpoczęły się w lipcu na Lubelszczyźnie w mniejszych zakładach pracy, ale dopiero gdy dołączyły do nich duże, wielotysięczne przedsiębiorstwa na Wybrzeżu – Stocznia Gdańska i Stocznia Szczecińska – nabrały rozmachu i wywołały panikę w szeregach władzy. W krótkim czasie protestowały, w różnej formie, praktycznie wszystkie polskie zakłady pracy. Protest przerodził się w wielki, dziesięciomilionowy ruch, skupiony wokół idei powołania samorządnych i niezależnych od władzy związków zawodowych.

 Strajkujący w Gdańsku, reprezentujący polskich robotników, w ich imieniu zażądali od władz państwowych spełnienia 21 postulatów. Był to warunek, którego spełnienie mogło zakończyć strajk. Postulaty dotyczyły spraw ekonomicznych, socjalnych, politycznych. Robotnicy chcieli poprawy warunków życia.  Najważniejszym spośród 21 postulatów był pierwszy, który brzmiał: Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

 Losy „Solidarności”, jak wiele innych polskich zrywów wolnościowych, były dramatyczne. Od euforii 31 sierpnia 1980, poprzez stan wojenny, do ponownej rejestracji 17 kwietnia 1989 roku.

  Dziś po czterdziestu latach NSZZ „Solidarność” jest związkiem zawodowym, który działa w innej rzeczywistości, w innych warunkach ustrojowych, ale cele i zadania ma podobne jak ten sprzed 40 lat. – dbanie o interesy pracowników. Broni praw pracowniczych ich godności, bezpieczeństwa, warunków płacowych. NSZZ „Solidarność”  to niezwykły związek, to związek wolności i zwykłej ludzkiej solidarności.

F.S