Europejskie Rady Zakładowe ( ERZ-y) są najważniejszym, prawdziwie europejskim gremium informowania i przeprowadzania konsultacji w miejscach pracy.  Ustawodawstwo w zakresie ERZ zostało przyjęte w 1994; obecnie funkcjonuje 1077 takich Rad w różnych firmach. Europejska Konfederacja Zw. Zawodowych (EKZZ) zamierza włączyć się aktywnie do debaty n/t rewizji dyrektywy o ERZ planowanej przez Komisję Europejską ( KE) na rok 2016. Wynika to z 20 lat działania dyrektywy w czasie, których nastąpiły zmiany w warunkach działania firm ( globalizacja), a także kryzysu i recesji.

Wkładowi w tą debatę służyła konferencja, która w ub. tygodniu zgromadziła w międzynarodowej siedzibie związków zawodowych w Brukseli ok.130 przedstawicieli ERZ-ów i działaczy związkowych z 18 krajów europejskich ( w tym niżej podpisany – reprezentant NSZZ Solidarność przy PMPL,) przy współudziale przedstawicieli Komisji Europejskiej. Celem zrewidowania Dyrektywy jest skierowanie Europy na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i odwrócenia rosnących nierówności i polaryzacji społecznej, której doświadczamy szczególnie od roku kryzysu – 2008. Zarządy powinny traktować ERZ-ty, jako wsparcie i pozytywne narzędzie a nie, jako zagrożenie.

Biorący udział w dyskusji podkreślali szczególnie konieczność usprawnienia komunikacji między Zarządem a Członkami Rad. Dostają oni informacje z opóźnieniem i nie ma już czasu na żadne konsultacje. Są także informacje poufne, których nie wolno przekazywać dalej – np. sprawa zwolnień, redukcji, czy restrukturyzacji załogi. A przecież członkowie RZ to także przedstawiciele załogi. Poruszano także temat różnic zarobków pracowników na takich samych stanowiskach, w tych samych firmach, w takich krajach jak Niemcy, Francja, czy np. Hiszpania, Polska, czy Portugalia.

Dyskutowano szeroko rolę związków zawodowych w działalności ERZ; podkreślano szczególną rolę przedstawicieli związków w działalności ERZ-ów, jako że w niektórych radach zasiadają członkowie wyraźnie związani z Zarządami i popierający każdą decyzję Zarządu. Działacze związkowi są równowagą dla takich przypadków.  Postulowano wprowadzenie zapisów wzmacniających pozycję związkowców w Radach Zakładowych w tym możliwości wpływania na minimalizację zwolnień załogi

Mówiono o wprowadzeniu sankcji w stosunku do członków zarządu w razie działalność i niezgodnej z dyrektywą.

Jak wspomniałem wszystkie propozycje zostały przekazane uczestnikom konferencji – przedstawicielom KE – panom Jordiemu Curellowi i Thomasowi Handelowi.

Andrzej Pieńkowski