29 stycznia w Brukseli, EFFAT (Europejski Związek Przemysłu Spożywczego) zorganizował spotkanie Europejskiego Forum Młodzieży EFFAT, która reprezentuje pracowników do 35-ego roku życia. Młodych związkowców z Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ  „Solidarność” reprezentował   Kamil Waszkiewicz z Philip Morris Polska.

Spotkanie poświęcone było reakcji związków zawodowych na wyzwania, które stoją przed  ludźmi młodymi, ustalenie  sposobów współpracy z EKZZ i organizacjami pozarządowymi  Zaproszono również przedstawiciel belgijskiego Czerwonego Krzyża.

Enrico Somaglia omówił raport z ostatnich aktywności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących ludzi młodych. Jednym z tematów  dyskusji był obecny kryzys imigracyjny. Wyjaśniono jakie są przyczyny obecnej migracji oraz przedstawiono aktualną sytuację i kierunek polityki rządu w Belgii

Stwierdzono, że Komitet Młodzieży EFFAT powinien pracować nad rozwiązaniami  problemów na jakie napotykają młodzi ludzie, gdy wchodzą na rynek pracy. Co jest powodem, że młodzi ludzie na ogół nie dostrzegają związków zawodowych w pozytywnym świetle. Związki zawodowe są również często atakowane przez media w kilku krajach UE i postrzegane jako zbyt  biurokratyczne. Zastanawiano się co można zrobić, aby skutecznie przyczynić się do poprawy warunków pracy dla młodych ludzi. Jednym z zadań jest zwiększenie roli młodzieży w organach decyzyjnych związków zawodowych oraz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Zastanawiano się jak zapewnić przyszłość młodych ludzi, którzy są obecnie w niepewnych warunkach i którzy mogą zostać bez środków do życia w przyszłości. Wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobu organizacji młodych pracowników i  poprawa strategii komunikacji w celu przyciągnięcia większej liczby młodych ludzi do związków zawodowych jest potrzebą chwili.

Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz zaangażowanie młodych ludzi w debacie politycznej są również jednymi z priorytetów. Organizacje członkowskie powinny odgrywać aktywną rolę w doprowadzeniu spraw związanych z młodzieżą do głosu za pośrednictwem krajowych zbiorowych negocjacji układów zbiorowych i dialogu społecznego. Forum  Młodzieży wezwało Komisję, aby zrobić więcej dla wzmocnienia planu realizacji gwarancji dla młodzieży oraz zwiększenia środków na przyszłe inicjatywy. Ponadto Komitet Młodzieży EFFAT wezwał rządy państw członkowskich UE i Komisji UE do przyjęcia  europejskiego planu inwestycyjnego w celu stymulowania popytu i pomocy w tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości z programów ukierunkowanych na wprowadzenie młodych ludzi na rynku pracy.

Ostatnim punktem agendy było sprawozdanie poszczególnych uczestników z realizacji zadań zawartych w deklaracji podpisanej podczas IV Kongresu EFFAT.  Zaplanowane do realizacji przez naszą Komisję i Forum Młodych działania to miedzy innymi ; aktywizowanie do zrzeszania się i rozwijania w zakresie pracy na rzecz innych – angażowanie w prace Komisji i włączanie do struktur – powołanie sekcji turystycznej zrzeszającej członków ceniących sobie aktywne spędzanie wolnego czasu.