10-go marca 2021 miała miejsce video konferencja związkowców z Philip Morris, która została zorganizowana pod egidą IUF. Uczestnikami byli związkowcy z Philip Morris: Kazachstan, Litwa, Polska, Rosja, Ukraina.

Przedstawiciele poszczególnych krajów zreferowali sytuację w swoich zakładach pod kątem produkcji, sytuacji związanej z COVID-19. Omawiano również stan realizacji projektów w obszarach produkcji i dystrybucji papierosów jak również produktów RRP. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, przedstawili wyniki przeprowadzonej w grudniu ankiety dot. modelu OPEN+, co spotkało się z dużym zainteresowaniem pozostałej części zebranych, którzy potwierdzili, że ich ocena tego modelu jest bardzo podobna. Przedstawiciele ZZ z Kazachstanu skrytykowali poziom dialogu jaki ma miejsce w ich kraju. Dyskusja dotyczyła również prowadzonych rozmów płacowych, BHP, outsourcingu, PDO.

W podsumowaniu dyskusji, podkreślono pozytywną rolę współpracy związkowej w ramach PMI. Służy ona wymianie informacji, doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw, które mają na celu poprawę warunków pracy, dialogu w ramach naszego koncernu.

Współpraca ta, została zainicjowana przez naszą Komisję NSZZ „Solidarność”, wiele lat temu.

KM