Szanowni Państwo !

Przedstawiamy Państwu, nowe warunki ubezpieczenia, które będą obowiązywały od 01.04.2015 roku, jednocześnie informując że z dniem 31.03.2015 przestają obowiązywać dotychczas funkcjonujące polisy. Nowa oferta zakłada podwyższenie wypłacanych świadczeń, wprowadza nowe ubezpieczenia dodatkowe, umożliwia ubezpieczenie członków rodzin – współmałżonka, partnera życiowego oraz pełnoletnich dzieci – przy opłacaniu dodatkowej składki za każdą osobę. Osoby przystępujące do ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia nie będą miały karencji.

 Bardzo prosimy o dokonanie formalności, zgodnie poniższymi wytycznymi (osoby pracujące w Krakowie)

  1. Do dnia 25 marca należy zgłosić się do Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philips Morris Polska celem podpisania deklaracji 
  2. Pierwszą składkę w nowej wysokości należy opłacić w terminie do dnia 27 marca 2015.

W sytuacji, gdy składka dotycząca miesiąca kwietnia została już przekazana na konto polisy, należy dokonać dopłaty różnicy. Dopłata powinna zostać zrealizowana maksymalnie do 27 marca 2015.

W celu zmiany wysokości opłacanej składki należy skontaktować się ze swoim Bankiem i wydać dyspozycję zmiany zlecenia stałego.

Osoby pracujące w innych lokalizacjach na terenie kraju.

  1. W przesłanej Państwu, deklaracji  przystąpienia należy uzupełnić, numer telefonu, oraz czytelnie  podpisać deklarację w punkcie i dodatkowo podpisać Deklarację przystąpienia do KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU.

Podpisane deklaracje należy dostarczyć/przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 do Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Philips Morris Polska.

  1. Pierwszą składkę w nowej wysokości należy opłacić w terminie do dnia 27 marca 2015

W sytuacji, gdy składka dotycząca miesiąca lutego została już przekazana na konto polisy, należy dokonać dopłaty różnicy. Dopłata powinna zostać zrealizowana maksymalnie do 27 marca 2015.

W celu zmiany wysokości opłacanej składki należy skontaktować się ze swoim Bankiem i wydać dyspozycję zmiany zlecenia stałego.

W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia przez członka rodziny, należy wypełnić dodatkową deklarację przystąpienia, gdzie dane i podpis ubezpieczonego – wypełnia członek rodziny, natomiast dodatkowo na jego deklaracji wypełniacie Państwo punkt VII – wypełnia główny ubezpieczony.

Przy opłacaniu dodatkowej składki za członka rodziny – w tytule przelewu należy dokładnie wymienić imię i nazwisko osoby, za którą zostaje przekazana składka.

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o dotrzymanie ww. terminów gdyż opłacenie składki lub dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przerwanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Jednocześnie informujemy iż osobie ubezpieczonej przysługuje:

10% zniżki przy zawieraniu ubezpieczeń PZU SA:

1)       komunikacyjne PZU SA: autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy – gr. 70; obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy – gr. 71; minicasco – gr. H0; PZU AUTO (gr. 4000) na wybrane produkty:401 – PZU Auto AC, 403 – PZU Auto OC;

2)  majątkowe PZU SA: PZU Dom (gr. 5000); PZU DOM Plus – gr. J4; PZU DOM Letniskowy – gr. 97; indywidualnie zawieranego jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – gr. 66; PZU NNW – gr. 701, szablon oferty NNW ogólne, umowy indywidualne i rodzinne; obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – gr. 81; obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – gr. 90; mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych – gr. 91; indywidualnie zawieranego ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży – gr. W0; PZU Wojażer – gr. 711, umowy indywidualne i rodzinne.

Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty, który jest właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia nie służącego do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych właściciela/współwłaściciela ustala się na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Przy Philip Morris Polska: tel. 012 644 80 76012 644 80 76 

Pani Anna Grabowska – tel. 888 666 783888 666 783

PZU Życie SA

Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego – Pani Monika Tomczyk – 012 – 618 97 31012 – 618 97 31662 167 334662 167 334

Doradca Klienta – Pani Katarzyna Kowal – 012- 618 97 32; 666 880 192666 880 192

 

Zobacz nowe warunki ubezpieczenia PZU >>

 

Z poważaniem,

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

Przy Philip Morris Polska